دری رنګه – مهر تاج

دری رنګه – مهر تاج

“تور “رنګ مې لکه رانجه
د خپل برخلېک په څېر خوښېږي
وایي “سور ” رنګ شیطانې رنګ دی
ورسره جوړه نه یم
اما بیا هم زما توجه اړوي
پوهېږئ ولې؟
ځکه،
کله له غوسې
کله له کرکې
کله له مینې
او کله هم له ډېري بې خوبۍ،
د هغه سترګې سور رنګ خپلوي
سره له دې،د هغه زما پر تن،
سور رنګ خوښېږي
او “زرغون” رنګ مې
د سترګو نور زیاتوي
زرغون رنګ مې ځکه خوښ دی
ځکه زرغون رنګ مې د خدای خوښېږي..
t