د استقلال سرود / پير محمد کاروان

د استقلال سرود / پير محمد کاروان

افغانو بلبلانو کړئ تودې په سُر و تال

وږمې وږمې ګلاب ګلاب نغمې د استقلال

د ژوند تعریف یې وکړو یو پاچا چې شو ملنګ

وې ژوند دی د خوږو او د میَنو سترګو جنګ

ګلونه د ژوندون کړئ د امان په اوبو رنګ

دا زړونه دا ذهنونه به مو و مینخي له زنګ

زنګونه د مکتب او اذانونه د بلال

را ټولې ټولې ډلې شئ د امن پر ټغر

له څوکو به یې واوړئ که غونډۍ وي او که غر

په مینه له کینې له تعصب شئ لاس په سر

لرئ د محمد غوندې د امن پیغمبر

هر لاس په اخلاص کېږدئ پر لمن د ذالجلال

دا جنګ تیږې په لاس کې دی بې شانه بې ادب

کړې ماتې یې شیشې د جوماتونو د مکتب

پر ستوني د قاري یې اېښې پښه ده په غضب

ګلونه ماشومان یې هم ځپلي بې سبب

راځئ چې دا جنګ ختم کړو په پوهه په کمال

په باغ وطن کې ګرځي سره د اوسپنې سېلۍ

ګلونه ارمانونه مو وهلي دي ږلۍ

د بُورو ورارو کونډو یتیمانو دي سلګۍ

خورَکې او مورَکې مو له غمه لېونۍ

یا ربه ور په سر کاندې د سولې زرغون شال

د ژوند سرود له مونږه دی بې سُره او بې لَی

ژوند څه وي په زخمونو کې، زګېروی نری نری

د زړونو مراندې پرې دي اخی نه کوي شرنګی

ارې ارې ارې دی د ایشیا ښکلی زړګی

په مینه یې کوشېر لره خالقه د جمال

چې بیا یې کرشمې شي پر جهان خورې ورې

چې غر غر یې افغان شي ګل افغانې ګلدرې

د امن د سرود واخلي بلبل د سر مسرې

کاروان په ترنم ترنم وایي انتَرې

خوبونه به مو زانګي د بوډۍ په زرغون ټال

۶ اسد ۱۳۹۸ هجري شمسي کابل
t