د جينۍ سل رواجه، سل يې کورني مشکلات

د جينۍ سل رواجه، سل يې کورني مشکلات

سردار محمد صديقي

نه څوک خبر دي نه مو څوک راحلوي مشکلات

زما ویار تر منځ دي خدای نه راولي مشکلات

دجینۍ سل سوغاته، سل غوښتني سل نازونه

د هلک سل غمونه سل اقتصادي مشکلات

دهلک سل راتګه، سل زنګونه، سل مسیجه

د جینۍ سل رواجه، سل یې کورني مشکلات

زه اراده لرم چي لوړ منزل ته ورسیږم

زه اومه خښته یم ضرور مي پخوي مشکلات

څومره پر وخت مي د ځوانۍ سره ملګري سوله

څومره په جبر مي د ژوند رنګ بدلوي مشکلات

ژونده! منمه چي یو نوم به دي سکون وي مګر

ژونده! منمه چي دوهم نوم به دي وي مشکلات

ډیر وخت سي خپل ضرورتونه دښمنان سړي ته

ډیر وخت د ګران سړي قیمت را ټیټوي مشکلات

که لږ را شاته سې دستي دي په فرعون یادوي

نه ګوري اوس ځیني ملګري د سړي مشکلات

صدیقي هره ورځ جانان په خفګان مه ځوروه

د میني کار دی منځ کي خامخا راځي مشکلات
t