زرين پرېشان ته! انور مانیروال

زرين پرېشان ته! انور مانیروال

په شين اسمان کې بره ستوري ډېر خفه ولاړ دي
ګلونه چارچاپېره ګوري ډېر خفه ولاړ ي
دژوند رنګونه په هر لوري ډېرڅفه ولاړ دي
زمادشعر همه توري ډېر خفه ولاړ دي
____
دقامولۍ بېرغ نسکور پروت دے سلګو نيولے
غزل په پاڼو کې خور وور پروت دے سلګو نيولے
هريو ملګرے لور په لور پروت دے سلګو نيولے
اباسين غلے شان له کور پروت دے سلګو نيولے
_____
هلته دشعر ښاپېرۍ هم ده اوتره غوندې
دمطرب غېږه کې رباب دے بې اسره غوندې
دخيال دباغ ده هره وونه بې ثمره غوندې
دفکر باز مې غلے ناست کونتره غوندې
___
هلته کاکا هم په لندن کې غلے غلے ژاړي
دلته عزيز هم مانېرۍ کې غريو نيولے ژاړي
ګدون کې فېض هم په زړګي باندې داغلے ژاړي
انور هم ورو ورو يادوي داشنا څلے ژاړي
______
جې ته دزمکې نه خفه شوې پرېشانه لاړې

زمونږ دخوږو خوږو زړونو ترجمانه لاړې
t