زه خو لاړم په ملا مات شومه ملګرو

زه خو لاړم په ملا مات شومه ملګرو


تازه صورت حال

زه خو لاړم په ملا مات شومه ملګرو

‎لکه ګل په ‌‌‌‌‌‌ډن‌‌‌‌‌‌ډر قات شومه ملګرو

‎خلک وایي په ژړا غم را سپکیږي

‎راته وګورئ؛ برسات شومه ملګرو

‎ورور مې ټوله خوشالي راځنې ویوړه

‎په خپل ژوند باندې میرات شومه ملګرو

‎ په اول داو کې مې هر څه لولپه شول

‎اوس همه بایلات بایلات شومه ملګرو

‎دې وړو وړو وریرو ته کتی نشم

‎ زهر زهر، په خوله شات شومه ملګرو

‎مرثیه مې د خپل قام تکمیله نکړه

‎ګورئ نه، چې په ملا مات شومه ملګرو؟

‎ن. دوست
t