ننګرهار ته! – دواخان مینه پال

ننګرهار ته! – دواخان مینه پال

ساندي، ساندي دی ماتم پر ننګرهار دی
ویني، ویني دی او غم پر ننګرهار دی

جلادان ددین په نوم ورته راغلي
ځانوژونکی دی، که بم پرننګرهاردی

دخدای کور یې قتل ګاه دمسلمان کړه
داناورین لا وایې کم پر ننګرهار دی

داوبو پرځای په وینو خړوبیږې
که نارنج دی، که شړشم پر ننګرهار دی

څه چینار ځوانۍ نړیږې مینه پاله!
څه دوینو سیلاب سم پر ننګرهار دید ننګرهار غمیزې ته
t