په اسمان کې يوه بيسوه خدايه په څو ده؟ / عبدالحليم همت

په اسمان کې يوه بيسوه خدايه په څو ده؟ / عبدالحليم همت

د يو داغ له بليدو تللې وتلې

زمانه له ځلېدو تللی وتلې

په اسمان کې يوه بيسوه خدايه په څو ده؟

ځمکه ځمونږ له اوسېدو تللې وتلې

څه توپان دی را الوتی ساقي دلته

ميکده له خنديدو تللې وتلې

د خندا هنر مې هير دی غلی ناست يم

اوښکه هم له بهيدو تللې وتلې

ستا وړانديز مې ژونده ياد خو دومره ده چې

هغه اوس له هيرېدو تللې وتلې

په مات زړه د ژوند څپې وهه همته

دا کښتۍ له رغيدو تللې وتلې
t