چې بې غمه دجنت او هم دوزخ دي

چې بې غمه دجنت او هم دوزخ دي

نور نه ستا ماتو وعدو ســــــره کیـنمه
خوشیو هیــــــلو، نه ارزو سره کـینمه

په اورســــوی وايي،اورباندې رغــیږي
پرهار زړه وړمــــــــه،لمبو سـره کینمه

دزاهد ترخـــــــې مې ډیرې واوریدلې
لږ رندانو، دخوږو ســــــــــــــره کینمه

چې بې غمه دجنت او هم دوزخ دي
ســـــــر ببرو لیوانو سره کـــــــــینمه

دانسـان له شور او شره چیرته لیرې
سیند په غاړه داوبو سره کــــــــینمه

دپرون سره مې نوره مــخه ښه کړم
دســـــــبا اوږدو مودو ســـــره کـینمه

ډیر د نورو لږ دځـان په دړد دړدمن وي
(منتــــــــظر) ځم د هغو سره کینمه

۱۴/۱/۲۰۱۵
جلال اباد

زیب منتظر مسید
t