ګلونه به د پرخې تسبې اړوي په ګوتو – پيرمحمد کاروان

ګلونه به د پرخې تسبې اړوي په ګوتو – پيرمحمد کاروان

دا ژوند به زرغون کیف وي اخ د مینې په وطن کې
چې امن ترانه شي په تن تن تنا تن تن کې

دا لارې به ګومبزې د بوډۍ د زرغون ټال وي
د خدای میناتوري به وي د غرونو په لمن کې

ګلونه به د پرخې تسبې اړوي په ګوتو
بلبله به وي بوخته بس په ذِکر په چمن کې

د زړه زخم مې و ګنډه چې روغې مې نغمې شي
مطربې د رباب تارونه واچوه په ستن کې

کاروانه دا دې څه د ماشومانو کانې و کړې
تا مات بنګړي راوړي خرڅوې یې په یمن کې
t