بې صبري مه کوئ !

بې صبري مه کوئ !

څومره غمونه درباندي راغلي ؟ څومره پریشانه یې ؟ ددې شخصیت سره یي مقایسه که ، ممکن غم دي درباندي سپک سي.

أیا تر أوسه دې لورګانې طلاقي شوي دي ، د لورګانو د طلاق غم درباندي راغلی ؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لورګانې طلاقي سوي دي.

أیا د أولادونو غم دي ليدلی ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله اولادونه وفات شوي په استثناء د بي بي فاطمي رضي الله عنها.

أیا تر أوسه دې چا پر ناموس او أبرو تهمت ویلی ؟ دا غم درباندي راغلی ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر میرمن أم المؤمنین بي بي عائشه رضي الله عنها باندي تهمت وويل سو ، چي بیا یي رب العالمين په خپل کلام کي پاکي بیان کړه أو د هغي برائت یي اعلان کړ.

أیا د چا پور درباندي دی ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسي حالت کي وفات سو چي زغره یي د یوه یهودي سره رهن / ګرو. وه

أیا تر أوسه دومره تنګلاسې درباندي راغلي چي ماښام د ديګ لپاره څه و نلرې ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کي په میاشتو أور ندی بل شوی.

أیا د مور او پلار د شفقت څخه محرومه پاته شوی یي ؟ مور او پلار دي دواړه ستا د ماشومتوب په وخت کي وفات شوي؟ د رسول الله علیه وسلم مور او پلار دواړه وفات شوه په داسي حال کي چي رسول الله علیه د ماشومتوب په دور کي وو.

أیا تر اوسه چا له خپل کلې او ښاره جبرا باسلی یې ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکي څخه و ایستل سو د خپل قوم او تربرو لخوا.

أیا تر اوسه داسي څوک پیدا سوی چي د ستا د قتل هڅه یي کړې وي ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل کوښښ مشرکینو او یهودو په کراتو مراتو وکړ.

أیا تر اوسه خپل همسایګانو کوم أذیت او تکلیف در رسولی ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ټولو کليوالو څخه په تنګ راغی چي اخر مهاجر سو.

أیا تر اوسه دې چا سپکاوی کړی ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل قوم ښکنځلې وکړي حتی چي د سجدي په حالت کي یي پر شا ورته نجاستونه و غورځول.

أیا تر اوسه چا پریکون درسره اعلان کړی ، چا مقاطعه درسره کړې؟ د لوږي د لاسه شپې او ورځي په خالي نس درباندي تیري شوي ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره درې کاله خپل قوم مقاطعه وکړه ، په شعب ابي طالب کي یي محاصره کړ.

أیا ته د یو دروند مسئولیت احساس کوي ، د یو لوی مسئولیت غم در سره دی ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذمه کي تر ټولو مسئولیتو دروند مسئولیت ورسره وو چي رسالت او نبوت وو.

أیا تر اوسه چا ستا خبره رد کړې ؟ او درواغجن یي درته ویلي ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې د خپل قوم لخوا رد سوي دي ، او تکذیب یي سوی دی.

أیا تر اوسه چا تهمت درباندي ویلی ؟ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندي تهمت ویل سوی ، ساحر او لیونی ورته سوی.

له دي وروسته به هم یو مؤمن بي صبري کوي چي زه په غمو کي را ګیر یم.؟

عبدالرحمن محمود
t