د ایمان په اعتبار څلور ډوله انسانان

د ایمان په اعتبار څلور ډوله انسانان

۱. ځني خلګ مؤمنان پیدا کیږي او مؤمنان مري.

۲. ځني خلګ کافران پیدا کیږي او کافران مري.

۳. ځني خلګ مؤمنان پیدا کیږي او ټول عمر مؤمنان وي خو کافران مړه سي.

۴. ځني خلګ کافران پیدا کیږي او ټول عمر کافران وي خو مسلمانان مړه سي.

(پاشلي ملغلري)
t