د حضرت عثمان) رض( غوره ويناوې

د حضرت عثمان) رض( غوره ويناوې

سید رفیع الله قلم

۱- توره بدن ټپی كوی اوبده وینا روح .

۲- بده وینا دریو تنو ته زیان رسوی، ویناكوونكی ته، دچابد چې وایې اوڅوك چې ورته غوږ نیسی.

۳- دقهر اوغضب په وخت كې ښه دوا چوپ پاتې كېدل دی.

۴- ټولې نیكۍ له حیا اوټولې بدۍ له بې حیایۍ سره تړلی دی.

۵- دهغه چا په وړاندې په لوړه لهجه غږېدا مه شرمېږئ چې د سترګو په اشاره نه پوهېږی.

۶- دژبې ښوئېدل د قدم تر ښوئېدلو ډېر زیانمن تمامېدلاى شی.

۷- پوه انسان هغه دى چې په ډېر پام اواحتیاط سره ګامونه اخلی.

۸- په تنګسه كې دزغم له بركته الله پاك پر انسان اسانتیا راولی.
t