سړي بازار کې نارې وهلې

سړي بازار کې نارې وهلې

سړي بازار کې نارې وهلې:

واخلکو! د مظلوم له ښېرا ځانونه ساتئ.
خلکو ورته کړه څه کیسه ده، خبره کوه؟

ول زه پولیس وم، د ماهیانو له ښکاري مې ماهیان وغوښتل، رایې نه کړل، نو ومې واهه او ماهیان مې هم ورنه واخیستل.

څه موده وروسته مې د لاس ګوته کې ناروغي پیدا شوه، ډاکټر راپرېکړه، خو ناروغي مې د لاس خپړ ته، بیا مړوند ته ورسيدله او وروسته ډاکټر لاس په بېخ کې راپرېکړ!

خو ناروغي لا هم پاتي وه، وروسته چا راته وویل:

په ډاکټرانو مه ګرځه، تا چې په چا ظلم کړی له هغه سره دې دوايي شته.

دی وایي زما زړه ته ښکاري راغی، پسې ووتلم او پیدا مې کړ، لنډه یې دا هغه چې زما بد حال ولید ویې بښلم.

بیا مې ورته وویل چې کله ما ماهیان درنه واخیستل څه دې وویل: ول ما لاسونه پورته کړل مال یا الله! دې سړي خو ما ته خپل زور راښکاره کړ؛ یا الله ته په دې سړي کې ما ته ستا زور راښکاره کړه. یعني زما د کمزوري غچ ورنه واخله.

(استاد حامد افغان)
t