هغه صدقه چې اجر یې تل پاتې دي اووه ( ۷ ) ډوله ده

هغه صدقه چې اجر یې تل پاتې دي اووه ( ۷ ) ډوله ده

۱- هغه چې نورو ته علم وښایي.

۲- یا نهر وکني.

۳- یا کوهي وکني.

۴- یا ونه نال کړي.

۵- یا جومات جوړ کړي.

۶- یا تر ځان نه وروسته قران چاته په میراث پرېږدي.

۷- یا داسې بچیان پرېږدي چې تر مرګ وروسته هم ورته د استغفار دعاء له الله تعالی غواړي.

( د علم او حکمت ویناوې)
t