په هر انسان پنځه سختۍ راځي

په هر انسان پنځه سختۍ راځي

په هر انسان باندې پنځه سختي راځي

رسول الله ﷺ فرمایلی دي. په هر انسان باندې به پنځه سختي ضرور راځي.

۱- پر پل صراط باندې د تیرویدو سخــتي.

۲- د قبر د تنګۍ سخـــتي.

۳- د قیامت په ورځ د حشر د میدان سخــــتي.

۴- د مــــــرګ سختي.

۵- جنت ته له تلو نه مخـــــکی د حســاب او کتاب سخـــتي

یواځی هغه نارینه او ښځینه چی په دنیا کی پنځه وخته لمونځونه کوي.
الله تعالی به یی له دې سختیو څخه وساتي.

دا ښکلی پیغام نورو مسلمانانو ته ورسوی.

ستاسي له برکت ډیر مسلمانان به پری عمل وکړی.
t