ننګرهار رسنیو دفتر: شینوارو کې پر موسیقۍ بندیز بل رنګ نه لري

ننګرهار رسنیو دفتر: شینوارو کې پر موسیقۍ بندیز بل رنګ نه لري

دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د قومي پریکړې له مخې په شینوارو کې په دودونو پر موسیقۍ بندیز ولګید.

د ننګرهار د رسنیو دفتر په دې اړه شیبه وړاندې لیکلي؛ د شینوارو په یو شمیر سیمو کې د ودونو په څو خوښيو کې د تاوتریخوالي او نشه یې توکو کارولو قضیې د رامنځته کېدو وروسته د هماغه سیمو مخورو په ودونو کې د موسیقۍ پر نه غږولو پرېکړه کړې .

رسنیز دفتر ویلي؛ دا پرېکړه په محدودو سیمو کې شوې او کوم بل رنګ نلري .
t