څو ناسم خويونه او عادتونه

څو ناسم خويونه او عادتونه

څو هغه عادتونه او خویونه چې په روحي او رواني لحاظ ناسم او غیر صحي ګڼل کېږي:

① له ویښیدو وروسته د خوب ځای کې اوږده موده پاتي کېدل

② تل له پېښو وروسته ځان ملامتول

③ کور کې ګوښه ناسته

④ له ژمنو او مېلمستیاوو په چټي عذرونو ځان خلاصول

⑤ تل غوسه او شکایتونه

⑥ له نویو کړنو او نوښتونو سره دلچسپي نه لرل

⑦ د مینې او عاطفې مقابل کې بې پروایي یا سوړ چلند

⑧ له اختلاف سره حساسیت

⑨ په نورو پړه اچول او ځان له مسؤلیته خلاصول

حامدافغان
t