د سلمان خان پخوانۍ قضيه

د سلمان خان پخوانۍ قضيه

د هندي فلمونو مشهور ستوري سلمان خان څو کاله مخکې يوه قضيه پيدا شوې وه، چې اوس بيا راپورتهش وې ده.

کيسه داسې ده چې سلمان خان يوه هوسۍ وژلۍ وه.

نوموړي ته د هوسۍ د وژلو په خاطر چې ۲۱ کاله ترې تېر دي اوس هم ورته د مرګ ګواښونه کېږي.

پر فېسبوک د هغه پر انځور سرې کرښې را کښل شوي او ورسره لیکل شوي، سلمان خانه ته فکر کوې چې د هند له قانونه هم لوړ یې، خو بشنويي برادري او سوپو پارټي به تاته حتماً د مرګ سزا درکړي، ته د سوپو محکمې ته مجرم یې.
t