غلط سیاسي اصطلاحات – عبدالغفور لیوال

غلط سیاسي اصطلاحات – عبدالغفور لیوال

که ووایو، چې ګڼ شمېر خلک وږي دي، وزګار دي، سوله غواړي او له جګړې کرکه لري دا دعوا سمه ده.

ان که ووایو : خلک پرمختګ او ځواکمن افغانستان غواړي، هم بشپړه ریښتینې دعوا نه ده، ځکه شته داسې برخه خلک، چې ښایي دغه ارزښتونه ونه غواړي.

خو که دعوا وکړو چې خلک ما غواړي، دا دعوا سوچه غلطه ده او زموږ پر سیاسي بېسوادۍ دلالت کوي.

له (مردم افغانستان) یا (مردم) سره زموږ چلند د سیاسي بېسوادۍ له مخې دی. په دیموکراسۍ کې اکثریت مهم ګاڼه شي، حتی هېڅ اکثریت ټول(مردم) نه دی. کله چې پر سیاسي دریځونو د (مردم) د استازولۍ دعوا کیږي، نو خلک حیران پاته شي، چې دا کوم (مردم) ښيي؟

سیاسیونو ته زما مشوره دا ده، چې د (مردم) پر ځای دې؛ زموږ پلویان، زموږ ټیم ، یوه برخه خلک ، یک تعداد مردم ، هواخواهان ما، زموږ پلویان… اوداسې نور قیدونه وکاروي. دا به د دوی پر سیاسي سواد او دقت دلالت وکړي او خلک د دقیق، ریښتیني او باسواد سیاستوال وینا ته غوږ نیسي.

زده کړه هر مهال ښه ده.
t