خپلو ماشومانو ته مو لاندې ضروري عقائد ور زده کړئ:

خپلو ماشومانو ته مو لاندې ضروري عقائد ور زده کړئ:

ﺩﺍﺳﻼﻡ ﺑﻨﺎﻭﯤ څو ﺩﻱ ؟

جوﺍﺏ : پنځه ﺑﻨﺎﻭﯤ ﺩﻱ .

ﺩﺍﺳﻼﻡ پنځه ﺑﻨﺎﻭﯤ ﮐﻮﻣﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﺩﻱ ؟

جوﺍﺏ : ﻫﻐﻪ پنځه ﺑﻨﺎﻭﯤ ﺩﺍﺩﻱ :

ﻟﻮﻣړۍ : ﻛﻠﻤﮥ ﻃﻴﺒﻪ ﻳﺎ ﺩﺷﻬﺎﺩﺕ ﻛﻠﻤﻪ ﻭﻳﻞ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﭼﯥ : ﭘﻪ ﺯړﻩ ﻳﯥ ﻣﻨﻞ ﺍﻭﭘﻪ ﮊﺑﻪ ﻳﯥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﻮﻝ .

ﺩﻭﻫﻢ : ﻟﻤﻮﻧځ ﻛﻮﻝ .

ﺩﺭﻳﻢ : ﺩﺭﻣﻀﺎﻥ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﺭﻭﮊﻩ ﻧﻴﻮﻝ .

څلورم : ﺯﻛﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﻝ .

پنځم : ﺣﺞ ﻛﻮﻝ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﻛﻠﻤﮥ ﻃﻴﺒﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺩﻩ ﺍﻭﻣﻌﻨﺎ ﻳﯥ څه ﺩﻩ ؟

جوﺍﺏ : ﻛﻠﻤﮥ ﻃﻴﺒﻪ ﺩﺍﺩﻩ : ﻻﺍﻟﻪ ﻻﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ . ﺍﻭ معنی ﻳﻲ ﺩﺍﺩه ﭼﯥ ﺩﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ هیڅوﻙ ﺩﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭړ ﻧﺸﺘﻪ ﺍﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

ﺩﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﺭﺍﻟﻴږﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺩﻯ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺍﻭ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﯥ څه ﺩﻩ ؟

جوﺍﺏ : ﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻛﻠﻤﻪ ﺩﺍﺩﻩ : ﺍﺷـﻬـﺪ ﺍﻥّ ﻻّ ﺍﻟﻪ ﺍﻻّﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺷـﻬـﺪ ﺍﻥّ ﻣـﺤﻤـّﺪﺍً

ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳـﻮﻟﻪ : ﺍﻭﻣﻌﻨﺎ ﻳﻲ داﺩﻩ ﭼﯥ :

زه ﺷﺎﻫﺪﻱ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ ﺩﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺩ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭړ ﺑﻞ څوﻙ ﻧﺸﺘﻪ ﺍﻭ زه ﺷﺎﻫﺪﻱ ﻭﺍﻳﻢ ﭼﯥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺩﻯ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﺩﻛﻠﻤﯥ ﺩ معنی ﺍﻭﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪلو ﭘﺮﺗﻪ یوازې ﺩ ﮊﺑﯥ ﭘﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ سره ﺳړﻯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻠﻞ ﻛﻴﺪﺍﻯ ﺷﻲ ؟

جوﺍﺏ : ﻧﻪ ! ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ ﺍﻭﭘﻪ ﺯړﻩ ﻳﯥ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻮﻝ ﺍﻭﭘﻪ ﮊﺑﻪ ﻳﯥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﻱ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﭘﻪ ﺯړﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﻭﭘﻪ ﮊﺑﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ څه ﻭﺍﻳﻲ ؟

جوﺍﺏ : ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ګونګی ﺧﻮ ﭘﻪ ﮊﺑﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﻮﻻﻯ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ څه ډﻭﻝ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍﻭړﻱ؟

جوﺍﺏ : ﺩﺧﺪﺍﻳﻲ ﻋﺬﺭ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﺩﻫﻐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻫﻢ صحي ﺩﻩ، یعنې ﺩﺍﭼﯥ : ﻫﻐﻪ ﺩﯤ ﭘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺳﺮﻩ ﺩﺍ وښیي ﭼﯥ ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﻳﻮ ﺩﻯ ﺍﻭﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﮎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺩﻯ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﺩﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮﻟﭙﺎﺭﻩ په څو ﺧﺒﺮﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻟﺮﻝ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﻱ ؟

جوﺍﺏ : په ﺍﻭﻭ ‏( ۷ ‏) ﺧﺒﺮﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻟﺮﻝ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﻱ، ﭼﯥ ﻳﺎﺩﻭﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻔﺼﻞ ﻛﯥ ﺭﺍﻏﻠﯥ : ﺍَﻣَﻨـﺖُ ﺑِـﺎﻟﻠﻪِ ﻭَﻣَﻼﺋﮑﺘـﻪِ ﻭَﮐﺘُـِﺒﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻠِـﻪِ ﻭَﺍﻟـﻴَﻮﻡِ ﺍﻻَﺧـِﺮ ﻭَﺍﻟﻘـَﺪﺭَ ﺧَـﻴﺮِﻩِ ﻭَﺷَﺮِﻩِ ﻣـِﻦَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗَﻌـﺎﻟﯽ ﻭَﺍﻟﺒَﻌﺚِ ﺑَﻌﺪِ ﺍﻟـﻤَﻮﺕ .

ﮊﺑﺎړﻩ : ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﯥ ﺭﺍﻭړﻯ په ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺑﺎﻧﺪﯤ په ﻣﻼﺋﻜﻮ ﻳﯥ ﺍﻭ په ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻪ په ﺭﺳﻮﻻﻧﻮ، او ﺩﻗﻴﺎﻣﺖ په ﻭﺭځ، ﺍﻭ ﭘﻪ ﺩﯤ مې ایمان دی ﭼﯥ ﺩ ښه ﺍﻭﺑﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎ ﻟﻰ ﻟﻪ ﻟﻮﺭﻱ ﺩﻯ ﺍﻭ ﻟﻪ ﻣﺮګ څخه ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ په ﮊﻭﻧﺪﻱ ﻛﯧﺪﻭ ﺑﺎﻧﺪﯤ ﻫﻢ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﺩﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﺩﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ څه ډﻭﻝ ﻭﻱ ؟

جوﺍﺏ : ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻋﻘﻴﺪﻩ ﻭﻟﺮﻱ ﭼﯥ :

-۱ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻳﻮ ﺩﻯ

-۲٫ ﺩ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺍﻭﺑﻨﺪګۍ ﻭړ ﻳﻮﺍزې ﻫﻐﻪ ﺩﻯ ﺍﻭﺑﻞ څوک ﻧﺸﺘﻪ

-۳٫ ﺳﻴﺎﻝ ﺍﻭﺷﺮﻳﮏ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ

-۴٫ ﻟﻪ ﻫﺮ څه ﺧﺒﺮ ﺩﻯ هیڅ ﺷﻰ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﭘټ ﻧﻪ ﺩﻱ

-۵٫ ﺩ ﺑﺸﭙړ ځوﺍﮎ او طاقت ﺧﺎﻭﻧﺪ ﺩﻯ

-۶٫ ځمکه، ﺁﺳﻤﺎﻥ، ﺳﭙﻮږمۍ، ﻟﻤﺮ، ﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻣﻼﺋﻜﯥ، ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ، ﭘﯧﺮﻳﺎﻥ ﺍﻭﻟﻨډﻩ ﺩﺍﭼﯥ ټوﻟﻪ ﻧړۍ ﻳﻮﺍزې هغه جل ﺟﻼﻟﻪ ﭘﻴﺪﺍﻛړﯤ ﺩﻩ ﺍﻭﻫﻐﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻳﯥ څښتن ﺩﻯ .

-۷ ﻣﺮګ ﺍﻭ ﮊﻭﻧﺪ ﺩ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﺭﯤ ﺩي، یعنې ﺩﺍﭼﯥ ﺩ ټوﻝ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﮊﻭﻧﺪ ﺍﻭﻣﺮګ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻭﺍﻙ ﻛﯥ ﺩﻯ

-۸٫ ټوﻝ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺗﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﺭﻭﺯﻱ ﻭﺭﻛﻮﻱ

-۹٫ ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﻧﻪ څه ﺧﻮﺭﻱ ﺍﻭﻧﻪ څه څښی ﺍﻭ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﺏ ﺷﺘﻪ او نه هم ضرورت ورته لري

-۱۰٫الله ج ﺗﻞ وﻭ ﺍﻭﺗﻞ ﺗﺮﺗﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﻱ

-۱۱٫ ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﻫﻴﭽﺎ ﭘﻴﺪﺍﻛړﻯ ﻧﻪ ﺩﻯ

-۱۲٫ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻼﺭ ﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺯﻭﻯ ، ﻧﻪ ﻟﻮﺭ، ﻧﻪ ښځه ﺍﻭﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﭼﺎﺳﺮﻩ ﺩﻏﻪ ډﻭﻝ ﺧﭙﻠﻮﻱ ﻟﺮﻱ ، ﻟﻪ ﺩﻏﻪ ډﻭﻝ ﺧﭙﻠﻮﻟﻴﻮ ﭘﺎﻙ ﺩﻯ

-۱۳٫ ﻫﺮ څوﮎ ﻭﺭﺗﻪ ﺍړ ﺍﻭﻣﺤﺘﺎﺝ ﺩﻱ، ﺧﻮ ﺩﻯ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺩﯼ ﺍړ .

-۱۴ هیڅ ﻳﻮ ﺷﻰ ﺩﺩﻩ ﭘﻪ څیر ﻧﻪ ﺩ ﻯ

-۱۵٫ ﻟﻪ ټوﻟﻮ ﻋﻴﺒﻮﻧﻮ ﺍﻭ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎﻭﻭ ﭘﺎﻙ ﺩﻯ

-۱۶٫ ﺩ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﭘﻪ څیر ﻻﺱ، پښې، ﭘوزﻩ ﺍﻭ ﻏﻮږﻭﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ

-۱۷٫ ﻣﻼﻳﻜﯥ ﻳﯥ ﭘﻴﺪﺍﻛړﻱ ﺍﻭ ﺩ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻛﺎﺭﻭﻧﻮﻳﯥ ټاکلې ﺩﻱ

-۱۸٫ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺗﻪ ﺩ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻭ ﻻﺭښوﻭﻧﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺍﺳﺘﺎﺯﻱ ‏( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ‏) ﺭﺍﻟﻴږﻟﻲ ﺩﻱ، ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻﺭ ‏( ﺩﻳﻦ ‏) ﻭﺭ ﻭښیي، ښې ﺧﺒﺮﯤ ﻭﺭ ﺯﺩﻩ ﺍﻭﻟﻪ ﺑﺪﻭ ﻳﯥ ﺍﻳﺴﺎﺭ ﻛړﻱ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﻣﻼ ﺋﻜﯥ ‏( پریښتې ‏)

 

ﻣﻼﺋﻜﯥ څوﻙ ﺩﻱ؟

جوﺍﺏ : ﻣﻼﺋﻜﯥ ﺩﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ځاﻧګړﯼ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺩﻯ، ﻟﻪ ﻧﻮﺭ څخه ﻳﻲ ﭘﻴﺪﺍ کړې ﺍﻭ ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻭﻳﻨﻮ،ﻧﻪ ﻧﺎﺭﻳﻨﻪ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻫﻢ ښځینه ﺩﻱ، ﻧﻪ ﺩ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﮎ ﻟﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﺳﺮﻏړﻭﻧﻪ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻫﻢ ګناﻩ ﻛﻮﻱ، ﻛﻮم ﻛﺎﺭﻭﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻭﺭﺳﭙﺎﺭﻟﻲ ﺗﻞ ﭘﺮﯤ ﺑﻮﺧﺘﯥ ﻭﻱ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﻣﻼﺋﻜﯥ څوﻣﺮﻩ ﺩﻱ ؟

جوﺍﺏ : ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﮎ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﭼﺎﺗﻪ معلوم ﻧﻪ ﺩﻯ ﻫﻮ ! ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻮږ ﺗﻪ معلومه ﺩﻩ ﭼﯥ ﻣﻼﺋﻜﯥ ډﯦﺮﯤ ﺩﻱ ﺍﻭ څلور ﭘﻜﯥ ﻣﺸﻬﻮﺭﯤ دي، ﺍﻭ ﺧﺪﺍﻯ جل ﺟﻼﻟﻪ ﺗﻪ ﻧﮋﺩﯤ ﺩﻱ .نو ځکه مقربې ملائکې ورته وایي

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﻣﻘﺮﺑﯥ ﺍﻭﻣﺸﻬﻮﺭﯤ ﻣﻼﺋﻜﯥ ﻛﻮﻣﯥ ﺩﻱ ؟

جوﺍﺏ

ﻟﻮﻣړﻯ : ﺣﻀﺮﺕ ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ علیه السلام ﭼﯥ ﺩﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ، ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ، ﺍﻭﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻧﻮ ‏( ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﺗﻪ ﺭﺍﻭړﻝ .

ﺩﻭﻳﻢ : ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ علیه السلام ﭼﯥ ﺩ ﻗﻴﺎﻣﺖ شپیلۍ ﺑﻪ ﭘﻮﻛﻲ .

ﺩﺭﻳﻢ : ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ علیه السلام ﭼﯥ ﺩ باد او ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭼﺎﺭﯤ ﺍﻭ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺗﻪ ﺩ ﺭﻭﺯﻱ ﺭﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺭﻭ ټاﮐﻞ ﺷﻮﯤ ﺩﻩ .

څلوﺭﻡ : ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺰﺭﺍﺋﻴﻞ علیه السلام ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻠﻮﻕ څخه ﺩ ﺍﺭﻭﺍحو ‏( ﺭﻭﺡ ‏) ﭘﻪ ﺍﺧﯧﺴﺘﻮ ټاﮐﻞ ﺷﻮﯤ ﺩﻩ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧـﻪ

 

ﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ څو ﺩﻱ ؟

جوﺍﺏ : ﺩ الله ﭘﺎﮎ ۱۰۴ ﻭﺍړﻩ ﺍﻭﻏټ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ په ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻧﻮ ‏( ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﻧﺎﺯﻝ ﺷﻮﻳﺪﻱ، غټو ﺗﻪ ﻳﻲ ‏( ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ‏) ﺍﻭ ﻭړﻭ ﺗﻪ ﻳﯥ ‏( ﺻﺤﻴﻔﯥ ‏) ﻭﺍﻳﻲ . چې څلوﺭ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻱ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

څلوﺭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍّﺳﻤﺎﻧﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻛﻮﻡ ﻛﻮﻡ ﺩﻱ ؟ ﺍﻭ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻧﻮ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﻮﻳﺪﻱ ؟

جوﺍﺏ:

-۱: ﺗﻮﺭﺍﺕ : ﭘﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﻰ علیه السلام ﻧﺎﺯﻝ ﺷﻮﻯ .

-۲ﺍﻧﺠﻴﻞ : ﭘﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻴﺴﻰ علیه السلام ﻧﺎﺯﻝ ﺷﻮﻯ

-۳ ﺯﺑﻮﺭ : ﭘﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺍﺅﺩ علیه السلام ﻧﺎﺯﻝ ﺷﻮﻯ .

-۴٫ ﻗﺮﺍّﻥ ﻛﺮﻳﻢ : ﭘﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﻮﻯ .

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﺻﺤﻴﻔﯥ څو ﺩﻱ ﺍﻭ په ﻛﻮﻣﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻧﻮ ﻧﺎﺯﻟﯥ ﺷﻮﯦﺪﻱ؟

جوﺍﺏ : ﺩ ﺻﺤﻴﻔﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ صحي څرګنده ﻧﻪ ﺩﻩ، ﺧﻮ یو روایت کې ۱۰۰ ﺻﺤﻴﻔﯥ راغلې دی، چې ۱۰ په ﺣﻀﺮﺕ ﺍّﺩﻡ علیه السلام ﺍﻭ ۱۰ په ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ علیه السلام او ۳۰ په حضرت ادریس علیه السلام، او ۵۰ په حضرت شیث علیه السلام ﻧﺎﺯﻟﯥ ﺷﻮﻱ ﺩﻱ ،

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ﺭﺳﻮﻝ ﭼﺎﺗﻪ ﻭﺍﻳﻲ ؟

جوﺍﺏ : ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻭ ﺩ ﺧﺪﺍﻯ ﭘﺎﮎ ﺑﻨﺪﻩ ﻭﻱ، ﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﮎ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨﺪګاﻧﻮ ﺗﻪ ﺩ ﺣﻜﻤﻮﻧﻮ ﺭﺳﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﺭﻩ ټاﻛﻠﻰ ﻭﻱ، ﻫﻐﻮﻯ ﺭښتیا ﻭﻳﻮﻧﻜﻲ ﻭ
t