د اولادو پالنه

 د اولادو پالنه

“ته وده چي کور ته ورسېږو، ستا په کار زه پوهېږم” په دې جُمله مو اولادونه هيڅکله مه رټئ.

د اولادونو له پاره مو کورونه د ارام ځای معرفي کړئ، وهم په مرور د زمان کور د کوچيني له پاره ناامن ځای ګرځوي. دغه د روزني ناسالم طرز ددې باعث ګرځي چي اولادونه مو په ځوانۍ کي له کوره تيښتي ته اړ سي او د ځان د خونديتوب له پاره دباندي د يو مناسب ځای په لټه کي سي.

معمولاً د اولادونو په روزنه کي له اخطار څخه کار مه اخلئ، ځکه ستاسي دغه عمل -چي ممکن تر ډېره عُقده يي نه وي خو موروثي خاصيت په ګډ دئ- د کوچيني پر روان ښه تاثیر نه لري. هغه په بېلابيلو فکرونو کي ډوبېږي چي اکثره وخت رواني فشار ته هم موقع ورکوي چي حمله وکړي.

د رښتيني ژباړه
t