پام کوه په ماشومانو !سید شاه سعود

پام کوه په ماشومانو !سید شاه سعود

پام کوه په ماشومانو
دا بربنډ برقي تارونه
دا د زهرو بوتلونه 
چیرته ژوند ترینه وانخلي
د اجل دغه دامونه
پام کوه په ماشومانو
دوۍ په هیڅ هم نه پوهیږي
هر څه لوبې ورته ښکاري
سور انګار ته خوشحالیږي
خړې خاورې داسې خوري چې
ته به وای شیریني ده
لا جنت ترینه هیر نه دی
لا هم هغه ازادي ده
نه اخلاقو نه خبر دي
نه جمال باندې پوهیږي
نوي نوي زیږیدلي
تش په حال باندې پوهیږي
څه چې ویني ماتوي یې
ورته زیان رسول غواړي
په خړپوسو تاترې ته
ځي او ځان رسول غواړي
پام کوه په ماشومانو
دا بربنډ برقي تارونه
دا د زهرو بوتلونه
چیرته ژوند ترینه وانخلي
t