د ارامښت ۶ زرينې کلي ګانې

د ارامښت ۶ زرينې کلي ګانې

لومړی: د نورو قضاوت پر ما کوم اغېز نلري.

دويم: دا د خلکو دنده نه ده چې ما دې درک کړي.

درېيم: هغه چا سره چې مرسته او همکاري کوم، په بدل کې يې کومه توقع نلرم.

څلورم: هغه کسانو چې ماسره ښه چلند نه دی کړی، الله تعالی به ورته جزا ورکړي: که څه هم زه به ورته هېڅکله متوجه شوی نه يم. 

پنځم: نړۍ زما پر ناکامۍ او برياليتوب کوم اغېز نلري. 

شپږم: دا ماته په ميراث پاتې ده چې له ټولو سره ښه او شرافتمندانه چلند وکړم.

ژباړه: محمد عزيز پردېسګټور، معلوماتي
t