د زرغون رنګ روانشناسي

د زرغون رنګ روانشناسي

زرغون رنګ د طبیعت، کورنۍ، دوستانو او حیواناتو سره د میني احساس پیدا کوي، د زړه او عقل تر منځ تعادل رامنځته کوي او د سلامتۍ او ښه چانس نښه ده.

د ترسره سوي څیړني له مخي زرغون رنګ د مطالعي او ویلو قدرت ډیروي.

د زرغون رنګ څخه د ناوي د جامو لپاره هم استفاده کیږي ددي تر څنګ اطاقونو ته د زرغون رنګ په ورکولو سره انسان ته د آرامتیا احساس بخښي.

زرغون رنګ د تشویش په کمولو کي مرسته کوي او د سختیو په وخت کي د مقابلي قدرت انسان ته وربخښي.

د زرغون رنګ خوښونکو اشخاصو خصوصیات

مهربانه، زړه سوانده او بخښه کونکي دي.

اجتماعي، باثباته او د طبیعت سره مینه درلودونکي دي.

د لوړو اخلاقو درلودونکي دي اود سمو کارونو ترسره کول ورته مهم دي.

ژباړه: عایشه عزیزيروانشناسي زرغون رنګ ليکني او ژباړي معلوماتي
t