د هرات نمکدان

د هرات نمکدان

د هرات نمکدان

د هرات ولایت “نمکدان” چې د تیموریان په دوره کې د امیرعلې شیر نوایې لخوا جوړ سوي لا تروسه یې خپل پخوانې شکل ساتلې او پکښې علمې ادبې بانډارونه جوړیږی.

د راپورونو په حواله، دا “نمکدان” چی د خواجه عبدالله انصار د تاریخې مجموعې یوه برخه ده د افغانستان حکومت او خیره بنسټونو لخوا په اساسې ټوګه رغول سوي او په ورځنې ټوګه ډیری شمیر کورنې او بهرنې سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي.
t