د ژیړ رنګ روانشناسي

د ژیړ رنګ روانشناسي

ژیړ رنګ ډیر ګرم او د ډیري توجه سبب کیږي، د نوري طیف روښانه رنګ دی او ددي رنګ روانشناسي له مخي دا رنګ د ښادۍ او خوښۍ  سره اړیکه لري.

ژیړ رنګ د انسان ذهنیت او تفکر ته الهام بخښونکی دی او دانسان پر ځان د باور او مثبت فکر درلودلو سبب کیږي.

ژیړ رنګ زموږ سره کمک کوي چي ډیره مطالعه وکړو او مهم اطلاعات د امتحان په وخت کي راته په یاد کوي.

ژیړ رنګ د تشویش د ډیریدو سبب هم کیږي او د ذهني لحاظه انسان انتفادي جوړوي، دا رنګ په تصمیم نیولو کي مرسته کوي.

د ژیړ رنګ خوښونکو اشخاصو خصوصیات

خوشحاله، خندا کونکي او خلاقیت ګره دي.

ژر تصمیم نیونکي، تلواري او انتقادي دي.

د دوستانو په انتخاب کي ډیر دقیق دي، هدف ته د رسیدو لپاره د فزیکي انرژی پر ځای د ذهن څخه کار اخلي.

د خپلو احساساتو پټونکي او د مشکل په وخت کي ډیر قوي دي.

د هغه اشخاصو سره چي ددوی د افکارو سره هم نظره وي دوستي کوي.

ژباړه: عایشه عزیزيد ژیړ رنګ روانشناسي معلوماتي
t