د B ګروپ ویني درلودونکو اشخاصو شخصیت پیژندنه

د B ګروپ ویني درلودونکو اشخاصو شخصیت پیژندنه

د B ګروپ وینه په څلور ډوله د وینی ګروپونو کي جالیب ترینه ګروپ دی. ډیر انسانان د دا ډول ویني ګروپ درلودونکي نه دي او تعداد یې هم په هره لویه وچه کي توپیر کوي. امریکا په نړي کي کمترینه د B ګروپ وینه درلودونکي وګړي لري او یوازی ۱۰ په سلو کي امریکایان د B ګروپ وینی درلودونکي دي.

د B ګروپ ویني درولودنکوانسانانو مثبتي ځانګړتیاوي:

د ډیراستعداد درلودونکي دي.

ریښتیني او صمیمي دي.

پوه او ډیر مهربانه دي.

د روحي مشکلاتو په مقابل کي په اسانۍ سره ښه والی مومي.

مختلفي علاقې لري.

منطقي او جدي فکر کونکي دي.

ښه تصمیم نیونکي دي.

تشریفات نه خوښوي.

د ډیر تیز ذهن درلودونکي دي.

په یوه وخت کي د څو کارونو ترسره کولو قدرت لري.

ددغه ګروپ درلودونکي میرمنی همیشه غواړي خپل خاوند ته نیژدي واوسي .

واقع بینه دي.

ښه خوب کونکي دي.

د B ګروپ وینی لرونکو اشخاصو منفي خصوصیات:

بې مسولیته دي.

بې ثباته دي.

کار هیرونکي دي.

نا منظمه دي.

د نورو طاقت نه لري.

خودخواه او متکبره دي.

وخت پیژندوکي نه دي.

په اسانۍ سره بې وفایي کوي.

تنبل دي.

د کتنرول کولو قابله نه دي.

د نورو اطاعت او پیروي نه کوي.

د خوبه راکښینستل ورته سخت وي.

ناپلیون بوناپرت ((Napoleon Bonaparte مارشال رومل ((Marshall Rommel دوګلاس مک ارتور (Douglas Macarthur)  جرج پتن (Georg Patton) جنرال جیپ (General Gaip) او دې ته ورته نور مشهوره اشخاص د بی ګروپ وینی درلودونکي وه.ليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي
t