د hp نوم ایښودل

د hp نوم ایښودل

د HP ستره کمپنۍ چې په نورو برخوسربېره د کمپيوټرونو, پرېنټرونو هارډوئير او سافټ وئير د جوړولو په برخه کې په نړۍ کې مشهورشرکت دی.

د دوو کسانو هيولټ بيل او پاکارډ ډيو له خوا يې بنسټ اېښودل شوى، دا دوه کسان په لومړيو کې په دې نه سره جوړېدل چې په خپلې کمپنۍ د هيولټ پاکارډ نوم کېږدي يا د پاکارډ هيولټ.

ځکه هريوه یې غوښتل چې له بل څخه یې نوم مخکې راشي.

نوبالاخره یې پچه سره واچوله، چې د هيولډ بېل نوم پکې لومړی راووت،نو له هغه وروسته یې د هيولټ بېل نوم د شرکت د لومړى تورى (H)او د پاکارډ د نوم د سر تورى (P)يې د دويم توري په توګه وټاکه. نو ځکه نن سبا د HP په نامه مشهور دی.

نوراحمد عایلمعلوماتي، له نړۍ
t