په انسانانو کي د درواغو ویلو نښي!

په انسانانو کي د درواغو ویلو نښي!

انسانان په درواغو ویلو کي په دوه ډوله دي، یو یې هغه ډول اشخاص دي چي درواغ په سمه توګه نه سي ویلای او ژر رسوا کېږي، بل ډول هغه اشخاص دي چي په درواغو ویلو کي پوره مهارت لري. د دې دواړو ډولو اشخاصو د درواغو پېژندلو لپاره ځیني نښي په دې ډول دي:

فشار او خوله کول: کله چي انسانان درواغ وايي، نو بېره هم ورسره ملګرې وي، چي د همدې بېري له کبله دوی تر فشار لاندي راځي، همدغه فشار د زړه د ضربان د ډېروالي او خولې سبب کېږي، مګر د هغه کسانو لپاره چي په درواغو عادت سوي وي دا علامه تر ډېره نه پکښي ښکاري.

د آواز زېر او بم: روانشناسان د درواغو پېژندلو لپاره آواز ښه وسیله ګڼي، ځکه مغز زموږ د احساساتو له مخي آواز تنظیموي او د درواغو ویلو په وخت کي د دې بېري له کبله چي رسوا نه سو، نو آواز مو تغیر کوي.

پر مخ باندي ځیني تاثیرات، د خبرو په وخت کي ځان په یو شي بوخت ساتل، سر ته لاس وړل، د دوهم ځل پوښتلو څخه وروسته موضوع بل ډول بیانول هم د درواغو نښي دي.

د درواغجن څخه د هغه د خبرو په باره کي که په جدي توګه سوالونه وسي، نو څنګه چي درواغجن حافظه نه لري، موضوع پېچلې بیانوي او د دې لپاره چي تاسي پر شکمن نه سی، نو همدا پوښتنه کوي چي ایا پر ما باور نه لری؟.

د درواغو په وخت کي ځیني وخت خندل، چي خپل د بېري احساسات پټ کړي، یا هم بل ډول حرکتونه کول چي د حالت سره یې برابر نه وي هم د درواغو نښي دي.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي معلوماتي
t