ښوونکی

ښوونکی

ښوونکی: که چیرته تاسو سره ۸۶۴۰۰ روپۍ وي ۱۰روپي درنه غل وتښتوي تاسو به څه کوي؟

د ۱۰روپیو اخیستلو لپاره به غله پسې منډې وهي او که د پاتې پیسو ساتنه به کوي.او مخکې به ځي؟

زده کوونکو وویل: لس روپۍ کمې دې د پاتې روپیو ساتنه به کوو مخکې به ځو.

ښوونکي وویل: تاسو غلط وایی
ما اکثره خلک لیدلي چې د لسو روپیو بیرته ترلاسه کولو په خاطر غله پسې منډې وهي.اخر کې پاتې ۸۶۳۹۰روپۍ یې هم دلاسه ووځي.
زده کوونکو په حیرانتیا سره وویل: دا ناممکنه ده داسې به هم څوک کوي؟

ښوونکي وویل: په حقیقت کې ۸۶۴۰۰ زموږ د یوې ورځې ثانیې دي.د یو چا ۱۰ثانیو ترخه خبره واورو یا د یو چا د لس ثانیو زیاتی ووینو.نور ټوله ورځ د هغه به اړه فکرونه کوو.دا لس ثانیې وې ۸۶۳۹۰ثانیې ورته اندیښنه کوو.

د خبرو صرف نظر کول کول زده کړئ.هسې نه درنه د ټولې ورځې خوښۍ لوټ کړي.

بخښنه وکړئ’ هیر یې کړئ او مخ ته لاړ شئ.

ژباړه احمدشاه ګلیار
t