ښځه پوه سوې وه

ښځه پوه سوې وه

ژباړه: سيد احمد قانع

ښځه پوه سوې وه، چي مېړه ئې ځانته بله ښځه کوي؛ یوه ورځ ئې څلور هګۍ په اوبو کي و ایشولې، په بېلا بېلو رنګو ئې رنګ کړې او د خپل مېړه مخ ته ئې کښېښودې.

مېړه يې ورته وویل: دا څه کیسه ده؟

ښځي وویل: چي هګۍ وخورې، پوهېږې!

سړي څلور سره هګۍ وخوړې؛

ښځي ورته وویل پوه سوې، چي د ټولو هګیو خوند یو رکم دئ، یوازي ئې رنګونه مختلف دي.

سړي تر لږ ګړي فکر کولو وروسته وویل، پوه سوم!

ښځي وویل: په څه پوه سوې؟

سړي ورته وویل: په دې پوه سوم، چي په څلورو هګیو سړی ښه مړېږي.

هدفــ ځیني خلک داسي دي، لکه غوړ لوښي، اوبه یوازي سربېره پر تېرېږي، دننه هیڅ تاثیر نه پر کوي.
t