آرامتيا غواړې؟

آرامتيا غواړې؟

ژباړه: عطا محمد مياخېل

آرامتیا غواړې؟ د خپلو ټولو ورځینو پېښو په اړه چاته کیسه مه کوه.

آرامتیا غواړې؟ له هغه چا سره جروبحث مه کوه، کوم چې مخالف دې دی، یوازې غوږ ورته ونیسه.

آرامتیا غواړې؟ ځان له چا سره مه پرتله کوه.

آرامتیا غواړې؟ شکر کوونکی واوسه.

آرامتیا غواړې؟ مرسته وکړه، ته پیاوړی او ځواکمن یې.

آرامتیا غواړې؟ په ټولو باندې پرته له کومې تمې مهربان واوسه.

آرامتیا غواړې؟ د خپل ژوند له پاره پروګرام جوړ کړه او موخه ولره.

آرامتیا غواړې؟ په خپل کار باندې بوخت واوسه.

آرامتیا غواړې؟ په ځان باندې مین واوسه، چې د خپل وجود له پاره به یوازې ته پاتې شې.
t