زموږ دعا ولې نه قبلېږي؟

زموږ دعا ولې نه قبلېږي؟

ژباړه: عطا محمد مياخېل

له ابراهيم ادهم (رح) څخه پوښتنه وشوه, زموږ دعا ولې نه قبلېږي?

هغه وويل:
_ ځکه الله (ج) مو وپېژنده او د هغه (ج) اطاعت مو ونه کړ.

_ رسول الله (ص) مو وپېژنده او له هغه (ص) څخه مو پيروي ونه کړه.

_ د الله (ج) له نعمتونو څخه مو ګټه واخيسته او شکر مو پرې ونه کړ.

_ شيطان مو وپېژنده او له هغه سره مو مبارزه ونه کړه.

_ مرګ مو وپېژنده, خو د هغه لپاره مو چمتو والی ونه نيوه.

_ خپل مړي مو خښ کړل, خو له هغو څخه مو پند او عبرت وانخيست.

_ خپل عيبونه مو نا ليدلي ونيول او د نورو عيبونه مو څرګند کړل.
t