که دې وليدل؛ څو د پام وړ ټکي

که دې وليدل؛ څو د پام وړ ټکي

ژباړه: عطا محمد مياخېل

_ که دې وليدل, چې کوم کس په غير طبيعي ډول خواړه خوري او مکث کوي, پوه شه چې خواشينی دی.

_ که دې وليدل, د کوم چا له سترګو څخه اوښکې نه راځي, نو پوه شه چې ډېره زياته تبه لري.

_ که دې وليدل, چې کوم څوک ډېر خاندي, پوه شه چې په زړه کې ډېر زيات غمونه لري او له دنننه خوا ځخه ټپي شوی دی.

_ که دې وليدل, چې کوم کس د هر څه په اړه بې پامه دی, نو پوه شه چې يو وخت ډېر زيات مئين و.

_ که دې وليدل, چې کوم چا د ستړي مه شي او حال پوښتنې پرمهال ويل, چې شکر بد نه يم, پوه شه چې دروغ وايي, حالت او وضعيت يې ښه نه دی.

_ که دې وليدل, چې کوم چا ډېر فلمونه کتل, نو پوه شه, چې له عاطفي پلوه نيمګړتيا لري.

_ که دې وليدل, چې کوم کس ډېرې سندرې اورېدې, نو پوه شه, چې ډېر دردونه او اندېښنې لري, چې په دردونو يې ډېری کسان نه پوهېږي.

_ که دې وليدل, چې کوم چا د نورو له سترګو څخه ځان پټاوه, پوه شه چې له ډېرو کسانو څخه يې ګوزار خوړلی دی.

_ که دې وليدل, چې کوم چا ډېر خوبونه کول, نو پوه شه چې ډېر يوازې شوی دی.

موږ ډېر څيزونه وينو, خو پام نه ورته کوو.
t