خپل شاوخوا چاپېريال پاک ساتل د ډېرو راتلونکو ناروغيو مخنيوی کوي

خپل شاوخوا چاپېريال پاک ساتل د ډېرو راتلونکو ناروغيو مخنيوی کويt