هغه آلوتونکی فراشوټ چي ډېر آسانه تاسي له يوې سيمي بلي ته لېږدولای شي

هغه آلوتونکی فراشوټ چي ډېر آسانه تاسي له يوې سيمي بلي ته لېږدولای شيt