ولسمشر اشرف غني د کندهار هوايي ډګر د احمدشاه بابا په نوم کړ – ويډيو

ولسمشر اشرف غني د کندهار هوايي ډګر د احمدشاه بابا په نوم کړ – ويډيو

You may also like

Page 1 of 3t