فکري رغون !

غزل – حسرت تمنا

اووه ډوله مينه

د سيد شاه سعود غزل

سل څېرې سل تجربې

غزل _ دادمحمد ناوک

t