د ټيکنالوجي يوه ګټه!

د ګوګل مانا وپېژنئ!

د لمر رامنځته کېدل

آيفون ۱۱ را روان دی

فضا ته ليفټ

t