بد هضمي:

د لاسونو ساتنه!

د وینې غوړ

جنسي روږدتیا

تور ژیړی یا زردی سیا

t