د لاسونو ساتنه!

د کشمشو ګټي

ام کې لاندې ګتې دي

غاښونه ولې خرابېږي؟

ایا پوهيدلاست؟

t