غیرتي او بې غیرته

محمد مُرسي څوک و؟

په تېر پسې مه ګرځئ!