ميرزکه

زه یو اویغور یم

ناکامورا لاړ…..

د افغانستان ضرورت

د اتل اوښکې

t