د عرفات غونډۍ

د څاښت لمونځ

حديث شريف

که، نو!

حديث

د قدرت کارونه

څو ګټورې ويناوې

تریخ بادام

چې څه کرې هغه به رېبې!

د وجد او معرفت توپیر

لس شیان زړونه وژني

شیطان رشوت نه اخلي

حديث شريف

t