عبادت

زما نېکۍ څه شوې؟

د قبر عذاب حق دی

ته ولې خفه يې؟

پنځلس مهم سنت

t