ماشومانو ته د چوشک ورکولو په وخت دغه نقطو ته پام وکړئ

ماشومانو ته د چوشک ورکولو په وخت دغه نقطو ته پام وکړئ

د چوشک څخه د ماشومانو د آرامولو لپاره یا هم ماشومانو ته د شیدو ورکولو لپاره استفاده کیږي. ماشوم ته د چوشک ورکولو په وخت کي باید دغه اړیني نقطې په نظر کي ونیسئ:

۱- تر کومه وخته چي مو ماشوم آرام وي کوښښ وکړئ چي هغوی ته چوشک ورنه کړی تر څو د مور د شیدو خوړولو سره عادت سي.

۲- د خوب په وخت کي که چیری مو د ماشوم د خولې څخه چوشک ولویږي او کوم عکس العمل ونه ښيې نو دوباره یې په خوله کي مه ورکوئ.

۳- چوشک د تار یا هم ځنځیر پواسطه د ماشوم د غاړی سره مه ځړوئ، کیدای سي د ماشوم د خفه کیدو یا هم بل ضرر سبب سي.

۴- د ۶ میاشتو عمر لرونکو ماشومانو چوشک باید هره ورځ په اوبو کي د پاکیدو په موخه وایشوئ.

۵- هیڅ کله هم د ماشوم چوشک په بورې یا نورو شیرینو مه خوږوئ.

۶- د میکروبونو د منځه وړلو لپاره هره ورځ د ماشوم چوشک د څو دقیقو لپاره په اوبو او سرکه کي کښیږدئ.

۷- هر کله چي د ماشوم په چوشک کي لږ خرابي هم ووینئ نو ځیني ایسته يې کړئ.

ژباړه: عایشه عزیزيروغتيا ماشومان هر اړخيز او معلوماتي

تبصره وکړئ

avatar
t