نعت

نعت

د پاک رسول، د خوږ بشر، نبي سلطان کلي ته

زما يادېږي، زه ورځمه د جانان کلي ته

زما يادېږي

هغه د دوو کونو سـردار

زمـا د زړه سکون، قـرار

زه يې په مينه کې بيمـار

ربه! ما ورولې د دغه درد درمان کلي ته

زما يادېږي

زما يادېږي، زه ورځمه د جانان کلي ته

زما يادېږي

زه پرې لرمه ټينګ ايمـــــان

ماته دى ګران له خپله ځــان

زه يې پيرو يم، يم افغــــــان

که چرې ورشم د هغه ښکلي انسان کلي ته

زما يادېږي

زما يادېږي، زه ورځمه د جانان کلي ته

زما يادېږي

ښکلې ښايسته شنه يې روضه ده

هم پرې ښايسته ښـار مـدينه ده

د پيدايښت ځاى يې کــعبه ده

که صادق ورغى نو شي به ترې قربان، کلي ته

زما يادېږي

زما يادېږي، زه ورځمه د جانان کلي ته

زما يادېږي

صادق الله صادق
تبصره وکړئ

avatar
t