د نهال کښېنولو مراسمو کې د ولسمشر خبري – ويډيو

د نهال کښېنولو مراسمو کې د ولسمشر خبري – ويډيواشرف غني ولسمشر اشرف غني ويډيو

تبصره وکړئ

avatar
t