د ښځو او نارینه وو تر منځ ځیني تفاوتونه!

د ښځو او نارینه وو تر منځ ځیني تفاوتونه!

ښځي تشریفات خوښوي.

نارینه لږ تشریفاتي دي.

د ښځو بیره تر غوصې زیاته وي.

نارینه مخکي له دې چي وبېرېږي غوصه کېږي.

ښځي د بدني رنځ په مقابل کي تر روحي رنځ ډېر تحمل کوي.

نارینه د روحي رنځ په مقابل کي ډېر مقاومت ښیي.

ښځي غواړي چي زامن یې آرامه او راحت وي.

نارینه خپل زامن د مقابلي، سختۍ او خطر لپاره اماده کوي.

ښځي د خاوند په انتخاب کي ډېر مسایل لکه اقتصادي وضعه، وظیفه، راتلونکی او داسي نور په نظر کي نیسي.

نارینه نسبت ښځو ته په اسانۍ سره د مېرمني انتخاب کوي.

ښځي د اندېښنې په وخت کي د ځانه ډېر عکس العمل ښیي.

نارینه د اندېښنې په وخت کي خپل احساسات نه ښکاره کوي او پټوي یې.

د ژوند په جریان کي ښځي تېر سوی ژوند ته ډېره توجه کوي او راتلونکي ته په فکر کي وي.

نارینه ډېره توجه اینده ته کوي او په اسانۍ کولای سي تېر هیر کړي.

ښځي د خبرو اترو سره علاقه لري او په ژوند کي د خپلو مشکلاتو په اړه ډېري ږغېږي.

نارینه چوپتیا خوښوي او په یوازي ځان غواړی مشکلات حل کړي.

ښځي په ځوانۍ کي مهربانه او په زوړوالي کي توند طبیعته کېږي.

نارینه په ځوانۍ کي خودخواه سخت طبیعته او په زوړوالي کي مهربانه کېږي.

نجوني په کوچنیوالي کي ژر په خبرو شروع کوي.

هلکان په کوچنیوالي کي نسبت نجونو ته په ډېر وخت په خبرو شروع کوي.

ښځي د ارتباط په جوړولو کي ډېر عمل کوي.

نارینه د ارتباط په جوړولو کي لږ عمل کوي.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي ښځو او نارینه وو

تبصره وکړئ

avatar
t