ابن الوقت 

ابن الوقت 

د طالبانو د واکمنی وروستی ورځې مې لږ لږ ياديږي. زموږ ځينې کليوال په هغه وخت کې غټې پکړی وهلې، اوږده ږيره او په سنتو برابر ويښته يې پريښودل، دوی د طالبانو په نظام کې ښه موقفونه درلودل. کله چې د (۲۰۰۱) کال په اکټوبر کې د امريکا په مرسته افغانستان کې د نوي نظام د حاکمیت لپاره هلې ځلې شروع شو، دې ظالمانو ږيرې و خريل، ويښته يې لڼد کړل او پټکي يې له سره لري کړل، په نوي نظام کې جذب شول

د کرزي په واکمني کې مختلفې ډلې او ټپلې، بيلا بيل موقفونه تر لاسه کړل او د واکمنی پر مهال تمامه ورځ د کرزي مداحي کوله. کابو دیارلس کاله يې د کرزي د حکومت معاش او ډوډی و خوړل. کله چې اشرف غني قدرت ته ورسيد، همدې خلکو په کرزي پسې سپکې سپورې شروع کړي او کرزي پسې بد او رد وويل، او اوس لګيا دی ګرده ورځ د اشرف غنی صفتونه کوي.

زه پدې باور لرم چې سبا ته که همدا اشرف غني له قدرت څخه لري کيږي او د دې پر ځای بل څوک راځي، دوی بيا به اشرف غني پسې هم خبرې کوي او د نوي زعيم صفتونه کوي.

دلته په افغانستان کې اکثره خلک همداسې دی، د وطن دوستی حس په خلکو کې نهايتاً ضعيف دی، خلک د شخصي منافعو لپاره هر څه کوي اما، د ملي منافعو لپاره رښتيا خبره نشي کولای.

تر هغې پورې چې له يو ادرس څخه ورته ګټه رسيږی، هغه مرجع ښه دی او سره په اړيکه کې وي. خو، کله چې پدې وپوهيږي له دې ادرس څخه بل ادرس ورته ډيره ګټه رسوي، بيا نو د پخوانی مرجع پر ځای نوي مرجع ته ارزښت ورکوي.

دې خلکو ته ابن الوقت يا هم اپارچونيست اصطلاح هم کارول کيږي.

لیکنه: استاد ظهور پوپلزی


مقاله؛ اپرچنیست
t