فکر کوئ چې بې انګېزې یاست؟

فکر کوئ چې بې انګېزې یاست؟

ډېری کسان په دې تمه وي، چې یو څوک پیدا شي او انګېزه ورته ورکړي. هېڅکله به هم تاسو ته څوک انګېزه در نه کړي. دغه ژوند ستاسو لپاره دی او بې له تاسو هېڅوک هم ستاسو مسوولیت پر غاړه نه لري. هېڅوک به هم پیدا نه شي چې ستاسو د ژوند او عمر د بېځایه تېرېدو په اړه زړه وسوځوي. بې له تاسو به هېڅوک پیدا نه شي چې تاسو ته دې انګېزه درکړي او تاسې دې په دې ډول وتوانېږی چې خوشاله ژوند وکړی او خپلو هیلو ته ورسېږی. دغه قوي کسان نه یوازې دا چې د خپلو هیلو د کښتۍ چلولو کلۍ په خپل لاس کې لري او هغه په ډېره هوښیارۍ سره پر مخ بیایي، بلکې د نورو ډېرو خلکو لپاره یوه مخ بېلګه (الګو) ګرځي. هیله لرم له تاسو څخه هر یو له دې قوي ډلې سره پوره او پیاوړې اړیکې ولری.
په لومړي سر کې هره لاسته راوړنه (فکر) دی. کله چې ډېر د یو څه په اړه فکر وکړی، نو هغه ده چې په اړ یې بیا ((احساس)) پیدا کوی او کله چې د ډېر وخت لپاره په زړه کې احساس وساتی، نو هغه ده چې بیا پر ((اقدام)) لاس پورې کوی او کله چې اقدام وکړی، معلومه خبره ده چې په پایله کې به لاسته راوړنې ولری.
حمیدالله حمیديليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي
t