غیرتي او بې غیرته

غیرتي او بې غیرته

زموږ د کلي په چوتره غرمه مهال د راټولو شویو ستړو دهقانانو ترمنځ ډیر کله دا چې څوک غیرتي دی او څوک غیرتي نه دی، د بحث توده مساله وه.

دهقانانو د هغو په اړه چې ګوندې غیرتي نه دي بیلابیل نظرونه لرل، لکه هغه چې له جنګ وتښتي، هغه چې تربور ته یې کمه وايي او نور…

خو دې منځ کې یو معلم صاحب و، هغه به د غیرتۍ په اړه جالب ټکي یادول، لکه:

• هغه چې د خپل کور دروازه یې غلو وړي وي او دا دګاونډي د کور څوکۍ کوي.

• هغه چې د خپل پټي غنم یې له پخوالي پټي کې توییږي خو دا هره ورځ د نورو په لوونو کې اشرګړی وي. 

• هغه چې د کلي په شتو وښو کې یې غوا له لوږې او کمزورۍ نه په لاره سمه تلی شي او نه شیدې سمې کوي. 

• هغه چې خپله د پولۍ ټک ته ناست وي، خو د نورو د شتمنیو او جایدوانو په ستاینو بوخت وي. 

• هغه چې دده په پټي کې ولاړ فصل تل د څنګ د پټي له فصل خراب وي. 

• او هغه خو یې بیخي په بې غیرتانو کې حسابول چې کلی کې اینځر پاخه وي، دده کور کې د ښځو او ماشومانو ورته زړه سولیږي، خو تر پایه یې ونه خوري.

اجمل اند غیرتي څوک دی؟
t